DUMB-decode Nederland, introductie

Nederland is een klein land (17 miljoen mensen) in West-Europa, gelegen tussen het Verenigd Koninkrijk/Engeland aan de linkerkant en Duitsland aan de rechterkant en België in het zuiden, in het centrum van de cabal-hotspots.

Nederland telde op 1 november 2019: 17.424.978 inwoners. De bevolking is in de afgelopen anderhalve eeuw meer dan vervijfvoudigd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de bevolking toenemen, naar verwachting 18 miljoen in het jaar 2028. Migratie (open grenzen) bepaalt de bevolkingsgroei.

De eeuwenlange strijd tegen het water heeft duidelijk invloed gehad op de inrichting van Nederland. Overstromingen en menselijk ingrijpen hebben de kustlijn in de loop van de geschiedenis aanzienlijk veranderd.
Nederland zonder dijken: circa 27% van de oppervlakte van Nederland, inclusief grote delen van het dichtbevolkte en economisch belangrijke westen, ligt onder zeeniveau.

Nederland heeft 12 provincies:

De Nederlandse geschiedenis is vol machtsstrijd en bloedige oorlogen. Deze lijst toont de machtsstrijd op ons terrein voordat Nederland als Republiek opkwam: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oorlogen_in_de_Lage_Landen_tot_1560

De volgende afbeeldingen geven een overzicht van alle oorlogen die in dit deel van Europa hebben plaatsgevonden:

Nederland ontstond als staat tijdens de Tachtigjarige Oorlog als een verzameling provincies en steden die zich in 1581 onafhankelijk verklaarden van het Spaanse Rijk. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd zo een soevereine politieke entiteit, terwijl de rest van de Lage Landen of Nederlanden onder de heerschappij van het Huis Habsburg bleven. De Republiek en later het Koninkrijk der Nederlanden is betrokken geweest bij verschillende Europese oorlogen en heeft ook overzeese koloniale oorlogen gevoerd om de Nederlandse koloniën te stichten, eerst onder leiding van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC), later rechtstreeks door de staat.

De volgende lijst bevat alle oorlogen die zijn uitgevochten door de Nederlandse staat, achtereenvolgens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1581 / 88–1795), de Bataafse Republiek (1795–1806), het Koninkrijk Holland (1806–1810), het Vorstendom Nederland (1813-1815), het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839) en het huidige Koninkrijk der Nederlanden (1839 – heden): https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oorlogen_van_Nederland

Nederland, land van het Huis van Oranje.

De geschiedenis van het Huis van Oranje:
Het Vorstendom Oranje is een klein voormalig vorstendom in de Provence, een regio in het zuidoosten van Frankrijk. Het was aanvankelijk een graafschap en na 1163 een vorstendom dat tot 1713 onafhankelijk bleef. Pas bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd het officieel tot Frans grondgebied verklaard.

Volgens de overlevering is Willem met de Hoorn de eerste graaf van Oranje, een hoveling van Karel de Grote, van wie wordt gezegd dat hij in 793 de stad Oranje op de Saracenen had veroverd. Als het enige deel van het oude koninkrijk Bourgondië behoorde de graafschap tot het Heilige Roomse Rijk sinds 1032. Het Huis splitste zich in 1150 in twee linies, waarvan er één in 1163 door keizer Frederik Barbarossa werd verheven tot de koninklijke prins.

De erfenis gaat dan via de vrouwelijke lijn naar het huis van Les Baux, en later naar het huis van Chalon en tenslotte naar het huis van Van Nassau-Breda.

Willem (geb. in Dillenburg Castle, 24 april 1533 – Delft, 10 juli 1584), Prins van Oranje, graaf van Nassau-Dillenburg, beter bekend als Willem van Oranje of onder zijn bijnaam Willem de Zwijger en vaak aangeduid als Vader van Nederland, was aanvankelijk stadhouder (plaatsvervanger) van de regerende heer der Nederlanden. Hij begon zijn carrière in dienst van de Romeinse Duitse keizer Karel V. Meningsverschillen met Karel zijn opvolger Philip leidden uiteindelijk tot de Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) en resulteerden in de formele onafhankelijkheid van de Verenigde Provinciën in 1581. Geboren in het Huis van Nassau, werd hij Prins van Oranje in 1544 en is daarmee de stichter van de tak Oranje-Nassau en de stamvader van de monarchie van Nederland.

De achterkleinzoon van Johan Willem Friso zou uiteindelijk in 1818 koning van Nederland worden als koning Willem I. (Graaf Willem VI wordt dus Koning Willem I).

Het Huis van Oranje en de Vrijmetselarij in de 19e eeuw

De link tussen het Huis van Oranje en de Vrijmetselarij bestond al in de 18e eeuw, toen orangisten alom vertegenwoordigd waren in de loges in Nederland. In de 19e eeuw waren verschillende leden van het Huis van Oranje lid van een vrijmetselaarsloge en maakten dus deel uit van de Orde van Vrijmetselaars. De belangrijkste in dit opzicht was prins Frederik der Nederlanden (1797-1881), de tweede zoon van koning Willem I.

Hij bekleedde 65 jaar lang de hoogste bestuursfunctie binnen de Orde: die van nationaal grootmeester. Hij bekleedde ook de hoogste functies binnen het Nederlandse leger en was zijn hele leven een steunpilaar van de Oranjedynastie. Hij stierf in 1881 en bleef tot het einde zijn positie als nationale grootmeester.

Met de steun van vrijmetselaars uit Engeland en Frankrijk werd in 1734 de eerste Nederlandse loge gesticht in Den Haag. In 1735 werd een tweede loge opgericht, gevolgd door meer loges, ook in andere steden. De loges werden ervan verdacht Oranjegezind te zijn en werden al snel verboden door de patriottische Staten van Holland. Na het herstel van het stadhouderschap in 1744 herleefde de vrijmetselarij. In 1756 voegden tien loges zich bij elkaar en vormden de “Groote Loge der Zeven Vereenigde Nederlanden”, de voorloper van de huidige Orde van Vrijmetselaars onder de Grote Oriënt van Nederland.

Het Groot Secretariaat van de Orde (GON) in Den Haag, waar ook een museum over vrij metselwerk is gevestigd: https://www.vrijmetselarijmuseum.nl/
Stadhouder Willem IV wordt verondersteld lid te zijn geworden – dit is echter niet aantoonbaar. Het is een feit dat zijn zoon Willem V, terwijl hij in ballingschap in Engeland leefde, lid werd van een lodge in Londen.

De zoon van stadhouder Willem V werd in 1815 gepromoveerd tot koning van de Verenigde Nederlanden (Nederland en België). Voor koning Willem I was het belangrijkste politieke doel om de twee delen (Noord en Zuid) te smeden tot een verenigde, welvarende natie, onder leiding van de Oranjedynastie. Hij zag in de vrijmetselarij een organisatie die hem van dienst zou kunnen zijn. Tegenwoordig vinden we in heel Nederland symboliek van de vrijmetselarij terug.

Johannieter Orde in Nederland

De Johannieter Orde in Nederland is een Nederlandse Ridderlijke Orde en protestants equivalent van de Maltese Orde. Het werd in zijn huidige vorm in 1946 opgericht door koningin Wilhelmina, als opvolger van de Commenderij Nederland van de Balije Brandenburg der Johannieter Orde, die zij in 1909 oprichtte. Het lidmaatschap van de Johannieter Orde is voorbehouden aan leden van de protestantse adel in Nederland.


In 1382 stichtte de Orde van Malta in Noord-Duitsland (waar Nederland toen deel van uitmaakte) de Balije Brandenburg. Veel Nederlandse edelen werden lid van deze Orde. Rond 1550 werd de Brandenburgse Balije protestants. Johan Maurits van Nassau-Siegen, een familielid van de Nederlandse en Friese stadhouders, was onder meer “Herrenmeister”, hoogste bewindvoerder van de balije van 1652 tot 1679. Napoleon schafte de Ridderlijke Orden af en verbood de Orde in 1810 in het Rijnverbond dat hij domineerde. De Orde werd op 23 mei 1812 ontbonden bij besluit van de koning van Pruisen. In plaats daarvan werd de Balije Brandenburg des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem opgericht, een Orde van Verdienste, met de koning van Pruisen als grootmeester. Op 15 oktober 1852 werd de Balije van Brandenburg nieuw leven ingeblazen. De koning werd nu beschermer en een van de Pruisische vorsten werd Herrenmeister.

Veel Nederlandse edelen sloten zich weer aan bij deze vernieuwde Balije. Toen koningin Wilhelmina in 1901 trouwde met Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, een rechtse ridder in de Brandenburgse Balije, ontstond het idee voor een Nederlandse commanderij. Bij Koninklijk Besluit van 30 april 1909 werd ter ere van de geboorte van kroonprinses Juliana de Commenderij Nederland van de Balije Brandenburg der Johanniter Orde opgericht. Prins Hendrik werd de eerste commendator. Toen hij in 1934 stierf, werd hij opgevolgd door baron Röell.

Na de Tweede Wereldoorlog werden alle banden met de Duitse ridders en de Duitse tak van de Johannieter Orde verbroken en bij Koninklijk Besluit nr. 33 op 5 maart 1946 werd een puur Nederlandse “Orde van Sint-Jan” opgericht. In 1954 (let op: hetzelfde jaar waarin de eerste Bilderberg-bijeenkomst plaatsvond) werd Prins Bernhard, met de titel van landcommandeur, de hoogste bestuurder van de orde. De prins deed veel om de banden met de andere Johannieter Orden, in Zweden, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland, en met de katholieke Orde van Malta te verbeteren of te herstellen. Dit alles vond plaats in de Niederweisel Alliance. Bij Koninklijk Besluit nr. 41 van 10 september 1958 werd de Orde van Sint Jan hernoemd en heet sindsdien “Johannieter Orde in Nederland”.

De zetel van de Johannieter Orde in Nederland

Leden van de Orde

De toelatingseisen van de opeenvolgende bestellingen zijn hetzelfde gebleven:

  • Nederlandse edelen kunnen worden toegelaten als ridders / dames die het protestantse geloof belijden en de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
  • Als ze de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en minimaal vijf jaar lid zijn, kunnen ze worden aangesteld als rechterridder / dame.
    Bij koninklijk besluit van 3 oktober 1951 werd de oprichting van een vrouwenafdeling van de orde goedgekeurd en deze werd feitelijk opgericht op 29 februari 1952.

In 2009 telde de Johannieter Orde in Nederland 630 leden. Het bekendste lid is koning Willem-Alexander, die de functie van erecommandant bekleedt. Prins Bernhard werd voor de oorlog lid van de Orde en bleef zijn hele leven de oude decoraties gebruiken. https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanniter_Orde_in_Nederland

Prins Bernhard was ook medeoprichter van de Bilderberggroep (1954).
En alsof dit alles nog niet genoeg is … zijn er de banden met de nazi’s:
De krant De Tribune berichtte op 8 maart 1937 dat Bernhard lid was geweest van de SA; hij behoorde tot de lijfwacht van Hitler. De Führer heeft hem nooit ontslagen van zijn eed van trouw aan de NSDAP. Dit was voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. https://gerard1945.wordpress.com/2015/11/08/wat-von-eppstein-in-zijn-bernhard-biografie-had-verzwegen-2/

Ella Ster vermeldt op haar website het volgende;
Het Huis van Oranje heeft nauwe banden met de nazi’s. Prins Claus bleek lid te zijn geweest van de Hitlerjugend en had aan het einde van de oorlog gediend bij de Wehrmacht. Van Prins Bernhard weten we inmiddels ook dat hij bij de Sturm Abteilung (SA) en de SS was. Daarnaast was hij lid van de nazi-partij NSDAP. Tijdens zijn huwelijksfeest met Juliana werd zelfs de Hitlergroet uitgebracht terwijl het lied van Horst Wessel werd gespeeld.
Prins Bernhard was een van Hitlers persoonlijke lijfwachten en hielp na de Tweede Wereldoorlog de nazi’s naar Zuid-Amerika te vluchten. De FBI onthulde enkele jaren geleden documenten dat Hitler geen zelfmoord pleegde maar met de hulp van de CIA naar Argentinië vluchtte. Dit geldt ook voor andere prominente nazi’s. Ze vestigden zich in Argentinië, in de regio Bariloche, een soort Duitse enclave waar Máxima een deel van haar jeugd doorbracht. Máxima is later gaan werken bij de Deutsche Bank in New York, blijkbaar heeft ze nauwe banden met de Duitse cultuur. De Oranjes hebben momenteel een huis in Bariloche en gaan daar regelmatig op skivakantie.

https://www.ellaster.nl/

Prins Claus, echtgenoot van koningin Beatrix, was ook aan de nazi’s gebonden.
Na grondig onderzoek in de Duitse archieven over de beginjaren van Claus von Amsberg publiceerde journalist Wim Klinkenberg begin december 1965 zijn bevindingen (3 pagina’s) in het Panorama, dat op 11 december 1965, maar kort daarna, zou verschijnen. het tijdschrift verscheen op 3 december 1965 en moest weer uit de circulatie worden gehaald. Klinkenbergs onderzoek naar het nazi-verleden van Claus was heel anders dan wat historicus Loe de Jong namens de Nederlandse regering had gedaan. https://www.pensioenactivist.nl/prins-claus-het-verhaal-dat-niemand-mocht-lezen/

Claus von Amsberg, tijdens de laatste fase van de oorlog, in zijn uniform van het Totenkopf Regiment

De meest schokkende onthullingen over de royals van de afgelopen jaren zijn echter afkomstig van getuigen van het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State), waarvan Kevin Annett de belangrijkste woordvoerder is. Deze onthullingen hebben betrekking op sadistische en satanische kindermishandeling. Als iemand bereid is deze verhalen onder ogen te zien en ze als waarheid te aanvaarden, heeft men een sterke maag nodig om de gedetailleerde getuigenissen van overlevenden en slachtoffers over de hele wereld te lezen of ernaar te luisteren.

Getuige Anne Marie van Blijenburgh gaf in 2014 een schokkende getuigenis over onder meer koningin Beatrix en prins Friso. Ze was 24 jaar getrouwd met Kees van Korlaar, die samen met zijn 3 broers deel uitmaakte van de criminele organisatie Octopus Syndicate (dit was de term die in Nederland werd gebruikt, maar Octopus was gelieerd aan de moderne Italiaanse maffia en heette daar Ndrangheta.).

https://www.ellaster.nl/2016/04/25/oranjegekte-tot-gekke-wereld-oranjes/

En onlangs ging een andere bron viraal op internet: https://www.stopworldcontrol.com/nl/ritueel/

Kortom: we kunnen zeggen dat er in Nederland veel dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Deze duistere geschiedenis beperkt zich niet tot de koninklijke familie, maar omvat de hele elite. Door het afschaffen van het gebruik van adellijke titels zijn deze bloedlijnen opgegaan in onze hedendaagse samenleving en niet altijd als zodanig herkenbaar.

Nederland Ondergronds

De Nederlandse ondergrond blijkt een enorm spinnenweb te zijn, met oeroude voorzieningen.
Diep onder de grond is alles met elkaar verbonden zodat het als één grote DUMB kan worden beschouwd.
De tunnelsystemen om deze DUMB binnen te gaan, gebruiken meerdere systemen:

  • Via vestingwerken;
  • De Atlantik-muur;
  • De verschillende mijnen;
  • Gebouwen zoals ziekenhuizen, musea, stations, luchthavens, kerken, kastelen etc.

Vestingen:

Ter herinnering aan zijn gewelddadige geschiedenis kent Nederland veel vestingsteden. Het Oud-Hollandse vestingwerk werd gebruikt voor de verdediging van steden. Deze versterkingsmethode werd voornamelijk gebruikt in de 16e en 17e eeuw. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden veel steden nog verdedigd door middeleeuwse stenen muren die vaak zeer slecht onderhouden waren. Deze muren waren onmogelijk bestand tegen moderne vuurartillerie.

Behalve dat deze wijze van vestingwerk in Nederland zeer effectief en populair bleek te zijn, was er ook in het buitenland veel belangstelling voor de Nederlandse expertise op het gebied van vestingbouw. Steden als Hamburg, Kopenhagen, Oslo, Manchester en Plymouth werden voorzien van vestingwerken ontworpen door Nederlandse ingenieurs.


De uiteindelijke vorm van het oud-Hollandse vestingstelsel kan niet aan een specifiek persoon worden toegeschreven, maar Simon Stevin wordt niettemin beschouwd als degene die de ontwikkeling van dit vestingstelsel heeft geïnitieerd. Adriaen Anthonisz is een belangrijk persoon in het perfectioneren van het oude Nederlandse vestingstelsel en was verantwoordelijk voor het ontwerp van de verdedigingswerken van veel Nederlandse steden. Hij werd ook benoemd tot Mathemathicus van Oranje. Anderen aan wie het systeem ook wordt toegeschreven, zijn Christian Otter en Adam Freitag. De meesten van hen studeerden aan de Universiteit in Leiden.

Na voortdurend te zijn verbeterd door talrijke vestingbouwers, werd het Nederlandse vestingstelsel definitief vervangen door het Nieuwe Nederlandse Fortensysteem van Menno van Coehoorn.

https://coehoorn.nl/

In de kerk van Wyckel staat het mausoleum van Menno baron van Coehoorn, dienaar van de stadhouder van de Republiek. https://www.dodenakkers.nl/artikelen-overzicht/begraafplaatsen/fryslan/coehoorn.html

Op een zwartmarmeren sarcofaag, versierd met een belegeringstafereel met reliëf, ligt de krijger temidden van een aantal oorlogsattributen. Achter hem een rood geaderde marmeren obelisk met banieren.

Soms zijn er overblijfselen van deze vestingwerken, zoals stadspoorten, bolwerken en stadskanalen. In veel steden werden echter in de 19e eeuw (na de Vestingwet van 1874) vestingwerken afgebroken om plaats te maken voor industrie, woningen en vaak ook voor plantsoenen. Dit wordt ontmanteling genoemd (vermomd: verlossing van het aarde-korset).

Ondanks de vestingwet zijn veel vestingsteden in Nederland nog nagenoeg intact. Op de website www.forten.nl staan er 30, maar er zijn er meer.

Wikipedia toont een hele lijst met versterkte steden, waarvan sommige op dit moment herkenbaarder zijn dan andere. Wikipedia somt de versterkte steden op per provincie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_vestingsteden_en_versterkte_steden

De provincie Flevoland staat niet op deze lijst. Deze provincie is pas in de twintigste eeuw ontstaan door de aanleg van dijken, de dijk naar de Wieringermeer en later ook de Afsluitdijk, die de Zuiderzee in IJsselmeer veranderde, en verdere drooglegging. Flevoland werd in 1985 een provincie. De lijst telt in totaal 178 steden.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-77.071

Atlantikwall:


Langs de kust hebben we de Atlantikwall, een belangrijke verdedigingsstructuur die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s werd gebouwd.
De Atlantikwall liep van Noorwegen, via Denemarken, Duitsland, Nederland en België naar Frankrijk tot aan de grens met Spanje. De verdedigingslinie, die nooit helemaal af was, bestond uit bunkers, kanonnen en mijnenvelden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantikwall

http://www.atlantikwall.co.uk/

http://atlantikwallplatform.eu/nl

Langs de kust vinden we veel bunkers en tunnelsystemen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers zijn gebouwd.

Mijnbouw

Kolenmijnen: eigendom van de staat, allemaal gelegen in de provincie Limburg.
In de volgende link worden alle mijnen aangegeven: https://www.demijnen.nl/mijnen/opdekaart

Op de site kunnen we het volgende lezen:


Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam er een einde aan de verkoopvrijheid van de mijnen, werd alle productie genationaliseerd en kwam de distributie in handen van het Rijkskolenbureau. De bezetter deed er alles aan om de productie te verhogen. De werktijd voor ondergrondse arbeiders werd verlengd van 8.00 uur tot 20.00 uur, de werkweek bovengronds naar 54 uur en de mijnwerkers werden verplicht om op zondag te werken.
In september 1944 werd Zuid-Limburg bevrijd door de Amerikaanse 30th “Old Hickory” Infantry Division. Na de terugtrekking van de bezetter raakten de mijnbouwbedrijven in staat van verval. Om de chaos op de markt te beteugelen, werden alle mijnen – inclusief privémijnen – onder controle van de staat geplaatst.
Deze video laat zien wat er onder de oppervlakte gebeurde:

De video vertelt ons dat de schachten zijn gesloten, maar het ondergrondse netwerk is nog steeds aanwezig. Mijn Hendrik telt 8 verdiepingen en de mijnen gaan bijna 6 km. diep en het spreidt zich ver uit, van Heerlen en Brunssum tot Geleen. Onder de straten, huizen en scholen lopen kilometerslange tunnels. De langste tunnel is volgens de video 13 km.

Ook in Limburg hebben we veel mergelgrotten.

De Limburgse mergelgroeven zijn circa 250 grote en kleine corridors die de afgelopen eeuwen in Zuid-Limburg zijn ontstaan als gevolg van de ondergrondse winning van krijtrots en kalksteen door middel van blokbrekers. Bovendien zijn verschillende steengroeven geëxploiteerd in de dagbouw. De “grotten” bestaan niet uit mergel, een rots die bestaat uit klei en kalk, maar uit kalksteen. De ganghoogte varieert van 2 tot 10 meter en de breedte is meestal 3 tot 5 meter.


Het grootste aaneengesloten netwerk van gangen bevond zich in de Sint-Pietersberg: 100 ha en ongeveer 150 km gangen. De Sibberberg heeft de grootste ondergrondse mergelgroeve van Nederland.

MAGLEV-systeem
Het MAGLEV-systeem komt overeen met het wegennet van Nederland. Deze kaart is een weergave van de MAGLEV’s in Nederland met één schakel die ontbreekt: naar Den Helder.

De volgende decodes zullen we provincie voor provincie bij langs gaan.

: