Aanklacht Gerechtshof van de Hemel, 555.17.B2T-5 DD 15-01-2021

Rolnummer #555.17.B2T.4

********************

In HET hoogste gerechtshof van de God van de gehele schepping en

El Elyon, de gerechtigde en rechtvaardige rechter

STRAFRECHTELIJKE DIVISIE

AANKLACHT

BLESSED TO TEACH AND SERVE EKKLESIA COURTS OF HEAVEN PROSECUTORS

vs.

DE VERDACHTE VERDEDIGERS VERMELD HIERONDER IN

DEZE AANKLACHT ZIJN:

AL DEZE MACHTEN, PRINCIPALITEITEN EN/OF MINIONS,

MET INBEGRIP VAN WEZENS OP AARDE OF IN DE MELKWEG,

IN OVEREENSTEMMING MET, OF MEDEPLICHTIG MET EEN OF

MEERDERE VAN DE VOLGENDE ENTITEITEN VAN VALSE DUISTERNIS,

HIERONDER GENOEMD:

Sophia, Lucifer et.al, Asmodeus, corii, azazel, abraxas, nog, nuit, Thelma, loki, mog, Metatron, en alle principaliteiten, machten, de heersers van de duisternis van deze eeuw, spirituele gastheren van goddelozen in de hemelse plaatsen, de cabal, DE DEEP STATE ACTEURS, DE GEKOZEN POLITICI DIE WEIGEREN “WE THE PEOPLE” TE VERTEGENWOORDIGEN, DE MAINSTREAM MEDIA, SOCIAL MEDIA, EN IEDERE negatieve niet-terrestrials die niet het hoogste belang van al het leven overal voor ogen hebben, EN ENIGE ANDERE ONBEKENDE VIJANDEN VAN GOD  (ook bekend als De VERDACHTE VERDEDIGERS)

DAT ZIJ OP ENIGE MANIER, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, in overtreding zijn, of medeplichtig waren aan, of samenzweerden om,  HET BEVEL VAN ONZE HOOGSTE RECHTER OPGELEGD DOOR U, EL ELYON, OP 18 DECEMBER IN HET JAAR VAN ONZE HEER, 2020 IN DE GROEPSVORDERING VAN HET BLESSED TO TEACH AND SERVE BEROEPSCHRIFT EN DAGVAARDING VAN HABEAS CORPUS, Rolnummer 555.17.B2T.3. TE TARTEN.

WIJ KOMEN IN GODS HOOGSTE GERECHTSHOF, de STRAFRECHTELIJKE DIVISie, OM DIT HOF ONZE ZAAK IN DEZE STRAFRECHTELIJKE GEVALLEN TE laten HOREN, AL ONZE INDIVIDUELE ZONDEN TE VERGEVEN, BEKEND EN ONBEKEND, inclusief onze voorouders die teruggaan tot in onheuglijke tijden, d.w.z. onze voorvaderen en onze nakomelingen:

WIJ, DE AANKLAGERS VERSCHIJNEN NAMENS EN TONEN BEROUW VOOR

alle levende wezens op aarde, en in ons MELKWEGSTELSEL, die in overeenstemming zijn en God dienen; en alle levende wezens in Gods toekomstige oogst, inclusief alle levende wezens, bekend en onbekend, in de wateren, landen en luchten op aarde.

Zoals U, Oh God, onze Hoogste Rechter, heeft gezegd in Psalm 89:14:

“Gerechtigheid en Rechtvaardigheid zijn de fundering van Uw Troon.”

Uw Woord belooft in II Kronieken 7:14 dat U verlichting zult schenken in de vorm van: (1) een hoorzitting, (2) vergeving en (3) heling van landen onder de absolute voorwaarde dat wij, Uw mensen: (1) zich neerbuigen, (2) U in specifiek gebed verzoeken, (3) Uw Aangezicht zoeken, en (4) ons afwenden van onze goddeloze manieren.

EN zoals Uw HEILIGE GOSPEL ons verder leert:

In Johannes 18 zult U Uw Uitverkorenen Verdedigen en Wreken

We betreden Uw poorten in Dankbaarheid, en betreden Uw rechtszalen met lofprijzing. Psalm 100:4

IN DEZE STRAFRECHTELIJKE ZAAK IN DE GERECHTSHOVEN VAN DE HEMEL, STRAFRECHTELIJKE DIVISIE:

Wordt GOD gedefinieerd als de Enige Ware Levende God van de Gehele Schepping.

HET BLESSED TO TEACH AND SERVE EKKLESIA GERECHTSHOVEN VAN DE HEMEL AANKLAGERS – TEAM wordt gedefinieerd als “WIJ,” ofDE AANKLAGERS, of WIJ, de AANKLAGERS.

WIJ, de Aanklagers, hebben toestemming gekregen van U en van Onze Heer en Verlosser, Jezus Christus, om in deze hoedanigheid in Uw Hemelse Gerechtshoven te verschijnen.

Openbaringen 19:11-16

11 Nu zag ik de hemel opengaan, en zie, een wit paard. En Hij die op hem zat, werd Getrouw en Waarachtig genoemd, en in gerechtigheid oordeelt Hij en voert oorlog. 12 Zijn ogen waren als een vlam van vuur en op Zijn hoofd waren vele kronen. Hij had een naam geschreven die niemand kende behalve Hijzelf. 13 Hij was bekleed met een in bloed gedoopte mantel, en zijn naam wordt het Woord van God genoemd. 14 En de legers in de hemel, gekleed in fijn linnen, wit en schoon, volgden Hem op witte paarden. 15 Nu gaat vanuit Zijn mond een scherp zwaard, waarmee Hij de natiën zou slaan. En Hij Zelf zal hen besturen met een ijzeren staf. Hijzelf betreedt de wijnpers van de felheid en toorn van de Almachtige God. 16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij een naam geschreven:

KONING DER KONINGEN EN

HEER DER HEREN.

DAAROM KOMEN WIJ naar het Hoogste Gerechtshof van de Hemel, STRAFRECHTELIJKE DIVISIE, met nederigheid.

WIJ, DE AANVRAGERS, VERKLAREN EN VERNIEUWEN ONS berouw

getoond in de zaak die op 18 december 2020 bij deze rechtbank is ingediend, DOCKETNUMMER: 555.17.B2T.3, waarin WIJ berouw hebben getoond van alle overeenkomsten die we hebben gemaakt met de beklaagden.

Bovendien hebben we berouw voor alle afspraken die op elk moment zijn gemaakt door leden van onze bloedlijnen. We tonen berouw omdat we vallen voor het bedrog van de beklaagden, via hoorbare, visuele en subliminale tactieken.

We tonen berouw voor de overeenkomsten die alle wezens mogelijk hebben gemaakt met de vijanden van de Ene Ware God van Alle Liefde, Licht, Compassie en Schepping.

WE BETREDEN UW HEMELSE gerechtshoven met eindeloze lofprijzing;

WE BENADEREN UW HEMELSE TROON,  buigen onze hoofden in aanbidding,

Uw eindeloze GLORIE, GENADE, GERECHTIGHEID, RECHTVAARDIGHEID

en LIEFDE;

WE KNIELEN VOOR U EN zegenen en prijzen Uw Heilige Naam

De Enige Ware Levende God van het Multiversum

Vader God

De Meest Hoge God

De Gerechtigde en Rechtvaardige Rechter

De Goddelijke Eenheid

De Grote Ik Ben

De Schepper en Heerser van al dat is

Abba (Pappa)

De Alpha en Omega (Het Begin en Het Einde)

El Elyon Shophet (De Hoogste Rechter)

Jehovah Esh Oklah (God Het Verslindende Vuur)

Yahweh Shalom (De God van Vrede)

Jehovah Jireh (De Voorzienende God)

Yahweh Adonai (Heer Meester)

Yah (Grote en Machtige God)

Jehovah Rapha (De God Die Geneest)

El Shaddai (Almachtige God)

El Roi (De God Die Mij Ziet)

Elohim (God, Machtige Schepper)

El Olam (De Eeuwige God)

Jehovah Nissi (De Heer Mijn Banier)

El Kanna (Jaloerse God)

Qedosh Israel (De Heilige van Israël)

Yahweh Tsebaoth (God, De Heer der Gastheren)

Yahweh Tsuri (De Heer Mijn Rots)

Yahweh Hashem (God, De Naam)

El Melek (De Koning)

Yahweh Ish (God Mijn Echtgenoot)

El Chay (Levende God)

Yahweh Maon (God, Mijn Verblijfplaats)

Yahweh Machseh (God, Mijn Toevluchtsoord)

Yahweh Metsuda (God, Mijn Fort)

Yahweh Magen (God, Mijn Schild)

Yahweg Migdal-Oz (God, Mijn Sterke Toren)

Mikveh Ysrael (Hoop van Israël)

Yahweh Tsidqenu (God, De Heer Onze Gerechtigheid)

Yahweh Shammah (God De Heer Is Daar)

Emmanuel (God Met Ons)

Ruach Ha Kodesh (Geest van de Heilige God)

YHWH – Yod Heh Vav Heh

Jehovah Gibbor (Machtige Man van Oorlog)

WE VERSCHIJNEN VOOR DE HEMELSE TROON, en WIJ, erkennen Dankbaar en Genadig ONZE GETUIGEN:

Onze Hemelse Raadsman en Advocaat, en Strijder, Jezus Christus onze Heer en Redder;

De Wolk van Getuigen, inclusief de martelaren van GOD’s Hemelse Gastheren en Engelen. Hebreeuwen 4:16, Hebreeuwen 12:1

De Heilige Geest is onze consultant;

WE VERSCHIJNEN NU, volgens de volmaakte wil van god, de Enige Ware God van de gehele schepping die in het hoogste belang is van al het leven overal.

WIJ, DE AANKLAGERS, GEVEN U, ONZE HOOGSTE RECHTER, EINDELOZE DANKBAARHEID, LOF EN AANBIDDING VOOR HET TOEKENNEN VAN ONS BEROEPSCHRIFT IN DE VORM VAN EEN GROEPSVORDERING EN DAGVAARDING VAN HABEAS CORPUS OP 18 DECEMBER 2020.

WIJ brengen DAAROM de volgende strafrechtelijke beschuldigingen, petities, decreten en verklaringen voor aan het Hoogste Gerechtshof van de Hemel, Strafrechtelijke Divisie:

DAT DE VERDACHTE VERDEDIGERS WORDEN AANGEMERKT MET DE VOLGENDE INBREUKEN OP UW BESCHIKKING VAN 18 DECEMBER 2020, DOOR MINACHTING VAN HET GERECHTSHOF TE PLEGEN.

MINACHTING VAN HET GERECHTSHOF

WIJ, DE AANKLAGERS STELLEN EN VERKLAREN dat op of tussen de data van 18 december 2020 tot en met 8 januari 2021, op een of alle tijdlijnen, in elke richting van de tijd, op elke locatie in de tijd en in pocketwerkelijkheden, de Beschuldigde Gedaagden:

 • Bewust en moedwillig in strijd zijn, samenzweren om in strijd te zijn, en/of medeplichtig waren aan het overtreden en nalaten van een HEILIG BEVEL VAN dit HOOGSTE GERECHTSHOF.

EN DAT BOVENDIEN de VERDACHTE VERDEDIGERS daardoor worden beschuldigd van MINACHTING VAN HET HOF, zoals geschreven in de WETTEN van dit GERECHTSHOF die UW WIL dicteren in UW MORALE GEDRAGSCODE voor de gehele SCHEPPING.

WIJ, de aanklagers, stellen respectvol dat een aanklacht wegens MINACHTING VAN HET HOF in UW HOOGSTE GERECHTELIJKE GERECHTSHOF een ernstige SCHENDING is van UW GODDELIJKE WET, want het is een daad van volledige verachting en minachting voor UW TROON EN HEERSCHAPPIJ.

“MINACHTING VAN HET HOF” duidt een morele verdorvenheid aan die kan worden gedefinieerd als de beschuldigde beklaagden die heiligschennis en godslastering plegen door UW TROON EN UW ORDERS te beschouwen als: niet te overwegen, waardeloos of minachting waardig.

EN DAARBIJ HET GEGEVEN dat DIT HOOGSTE GERECHTSHOF, op 18 december 2020, VERKLAARDE, dat al het gebruik van de WET VAN JURIDISCHE KENNISGEVING door de VERDACHTE VERDEDIGERS voorheen foutief, bedrieglijk en met onvoldoende duidelijke openbaarmaking was toegepast.

EN VERDER ALS RESULTAAT van deze uitspraak van Uw Troon, werd de Wet van Wettelijke Kennisgeving ONGELDIG EN NIETIG verklaard, en werd deze INGETROKKEN en TERUGGETROKKEN van alle werkelijkheden, tijdlijnen, niveaus, dimensies en locaties van tijd.

WIJ STELLEN DUS RESPECTVOL VOOR dat U dezelfde uitspraak doet met betrekking tot elke “kennisgeving” die de beklaagden beweren te hebben gebruikt in hun acties voor minachting van de rechtbank.

WIJ STELLEN EN VERKLAREN daarom dat de beklaagden in dit geval geen verdediging hebben op basis van de wet van juridische kennisgeving, als juridische verdediging tegen deze aanklacht.

WIJ BEGRIJPEN door uw MORALE GEDRAGSCODE dat een aanklacht van MINACHTING van het GERECHTSHOF een absolute overtreding is van aansprakelijkheid, zonder dat de vijand juridische verdediging kan krijgen als deze door U schuldig wordt bevonden.

VOOR VERDERE VERDUIDELIJKING hebben de VERDACHTE VERDEDIGERS de volgende daden gepleegd, wat neerkomt op minachting van dit HOOGSTE GERECHTSHOF op de volgende manier, tegen degenen die de aanklagers in deze zaak VERTEGENWOORDIGEN:

 • Ze hebben aangevallen en gekwetst, op alle Dimensies, Dichtheden, Niveaus en Locaties, in lichamen, geesten, zielen en / of geesten;
 • Ze hebben aanhechtingsplaatsen, invloeden, bezittingen, medebewoning gecreëerd of geprobeerd dit te doen, geheel of gedeeltelijk;
 • Ze hebben aangevallen, gekwetst en veranderd of hebben geprobeerd om aan te vallen, te schaden of te veranderen, biologisch, sociaal, emotioneel, fysiologisch, psychologisch, intellectueel, spiritueel, technologisch, of met behulp van andere onbekende middelen voor de slachtoffers maar bekend bij God;
 • Ze hebben bedreigd en / of lastiggevallen: direct of indirect via een ander persoon of wezen;
 • Ze hebben banden gesmeed of geprobeerd banden te smeden of hebben personen gekwetst of aangevallen die een connectie hebben met degenen die wij de Aanklagers representeren, door familie, thuis, werkplaats, kerk, gebied, domein, in de marktplaats, of via enige anderen connectie, inclusief huisdieren.

VOOR MEER DUIDELIJKHEID omvat dit in het bijzonder alle kinderen overal in lichaam, gedachten, geest en ziel, inclusief mensenhandel en VOORTDURENDE ABORTUSSEN, sinds UW BEVEL. Mattheüs 7:11, Handelingen 7:10, Handelingen 11:14

IN HET BIJZONDER BRENGEN WIJ voor uw HOOGSTE GERECHTSHOF de GEBEURTENISSEN van 6 en 7 januari 2021, in Washington DC, in deze Verenigde Staten van en voor Amerika, tijdens de FREEDOM RALLY door de VERDACHTE VERDEDIGERS als duidelijk bewijs van Minachting van het Gerechtshof, van schending van UW BEVEL, hierboven vermeld, via streken, leugens, valse vlaggen, minachtend gedrag, geweld, gebrek aan respect en alle inbreuken op UW BEVEL die misschien niet bekend zijn bij de Aanklagers, maar bekend bij U.

WIJ BRENGEN VERDER de TOTALE VERONTACHTZAMING EN DISRESPECT VOOR DE RECHTSSTAAT voor de grondwet van deze Verenigde Staten van en voor Amerika, met betrekking tot de handelingen van politici in het Congres en in de Senaatshoorzittingen met betrekking tot de verkiezing van 3 november 2020. WIJ brengen de verwerpelijke acties van de huidige vice-president, Mike Pence, voor deze Verenigde Staten van en voor Amerika voor uw Gerechtshof.

WIJ BRENGEN OOK OPNIEUW het getuigenis van UW ware profeten naar voren, dat U, DE ENIGE WARE GOD van DE GEHELE Schepping, Liefde, Licht en Compassie, president Donald J. Trump, als UW dienaar, voor een tijd als deze, in zijn rol als de 45e president, voor deze Verenigde Staten van en voor Amerika, voor twee opeenvolgende termijnen en aanvullende termijnen zoals door U aangewezen.

GEGEVEN DEZE PROFETIEËN, en UW BEVEL van 18 december 2020, werden de Beschuldigde Verdedigers door U verhinderd om vanaf die datum door te gaan (op alle tijdlijnen, in alle richtingen en locaties van de tijd), met ALLE plannen om te veranderen wat U heeft verordend, voor Uw gezalfde, Donald J. Trump,  om in UW NAAM te volbrengen, om deze Verenigde Staten van en voor Amerika toe te staan hun hoogste bestemming te bereiken en UW Wil te vervullen.

ZOALS AMERIKA GAAT, ZO GAAT DE WERELD. De beschuldigde verdedigers hebben duidelijk MINACHTING van het gerechtshof gepleegd door hun poging om te voorkomen dat UW WIL wordt gedaan voort te zetten.

WIJ BRENGEN VERDER OOK de getuigenis van Q, UW gezalfde, Donald J. Trump, Q +, het Q-team en The ALLIANCE naar voren, als bewijs dat de beklaagden uw BEVEL van 18 december 2020 hebben GESCHONDEN, waardoor zij MINACHTING VAN HET GERECHTSHOF hebben begaan .

UW BEVEL VAN 18 DECEMBER 2020, VERZONDEN VANUIT UW HEILIGE TROON, VASTGESTELD en VERKLAARD op AARDE, en in ons MELKWEGSTELSTEL, DAT ALLE misleidende en illegale manoeuvres door de beschuldigde beklaagden in deze aanklacht moeten stoppen en ophouden.

EN VERDER UW BEVEL VAN 18 DECEMBER 2020, VERZONDEN VAN UW HEILIGE TROON, WAS OOK EEN BEVEL EN VERKLARING DOOR U GENADIG VERLEEND dat ALLE kwaadaardige, demonische, criminele daden en plannen van de VERDACHTE VERDEDIGERS onmiddellijk worden gestopt, herroepen en worden ingetrokken, in alle realiteiten, op alle tijdlijnen en in elke richting van de tijd.

WIJ VERZOEKEN RESPECTVOL:

 1. DAT U UW STRIJDENDE ENGELEN zendt om alle genoemde Beschuldigde Aangeklaagden te arresteren die in strijd waren met Uw Bevel, en dat deze beklaagden zonder borgtocht worden vastgehouden totdat ze verschijnen VOOR UW TROON.
 2. DAT DE Beschuldigde Aangeklaagden ONMIDDELLIJK en SNEL voor Uw Troon worden gebracht voor Uw rechtvaardige oordeel en veroordeeld naar Uw wil.
 3. DAT GEGEVEN DE HANDELINGEN van de Beschuldigde Aangeklaagden, en het bewijs dat in dit document wordt gepresenteerd, is het bewijs zonder gerede twijfel dat zij schuldig bevonden zouden moeten worden aan Minachting van het Gerechtshof.
 4. WIJ VERZOEKEN VERDER RESPECTVOL om een bevel van uw troon te laten uitgaan tegen de Beschuldigde Aangeklaagden voor volledige en complete compensatie, restitutie en herstel voor ELKE schade geleden door wezens als gevolg van de Minachting van het Gerechtshof door de Beschuldigde Aangeklaagden.
 5. DAT ALLE VERDERE OVERTREDINGEN VAN UW BEVEL die resulteren in Minachting van het Gerechtshof en/of belemmering van de Gerechtigheid op alle tijdlijnen, in alle werkelijkheden, op alle locaties van de tijd en in alle soorten van de tijd, worden voorkomen door uw Hemelse Gastheren en Engelen, zodat Uw volk, Uw EKKLESIA, vertegenwoordigd door ONS, de AANKLAGERS, niet onderworpen zijn aan de demonische, gewelddadige en criminele gevolgen van enige MINACHTING VAN HET GERECHTSHOF.

WIJ SPREKEN OPNIEUW oprechte dankbaarheid UIT voor de gunstige uitspraak van 18 december 2020. We erkennen en zijn eeuwig dankbaar voor alle oordelen die U reeds heeft uitgesproken tegen degenen die dit bevel hebben overtreden.

WIJ BRENGEN deze aanklacht voor Uw Hemelse Troon als Uw Aanklagers in Uw Hemelse Leger, zodat U onze stemmen kunt horen verklaren dat “WIJ NIET INSTEMMEN met ALLE MINACHTING VAN HET GERECHTSHOF” van de Beschuldigde Aangeklaagden.

UW WOORD STELT EN VERKLAART 1 Samuël 2:10

Want door kracht zal niemand zegevieren.

De tegenstanders van de HEERE zullen in stukken worden gebroken;

Vanuit de hemel zal Hij tegen hen donderen.

De Heer zal over de einden van de aarde oordelen.

“Hij zal Zijn Koning kracht geven,

En de hoorn van Zijn gezalfde verheffen.

MET EEUWIGE DANKBAARHEID danken we nederig de Rechter van het Hoogste Gerechtshof, onze Abba Vader, voor het horen van deze Aanklacht.

UW KONINKRIJK KOMT, UW WIL ZAL GESCHIEDEN, op aarde en in dit Melkwegstelsel, zoals het in de hemel is. Zoals het is geschreven, laat het zo gebeuren, en nu en voor altijd verzegeld worden.

RESPECTVOL INGEDIEND DOOR:

Blessed To Teach and Serve Ekklesia, AANKLACHTEN TEAM

Gedateerd op 15 januari, in het Jaar van onze Heer, 2021.

B2T-AS-LT

Download hier de PDF: